اینجانب مجید فتاحي متولد مهر سال ۱۳۵۵ دراصفهان بدنیا آمدم واز نوجوانی هنر نگارگري را نزد پدرم استاد جعفرفتاحي آغاز و تا كنون نیز افتخار شاگردي ایشان را دارم. فراگیری موسیقی اصیل ایرانی را نیز آغاز کردم و همچنین در زمینه تحصیل،فارغ التحصیل در رشته مهندسی مكانیك هستم . بخاطر عالقه فراوان به هنر نگارگری و همچنین بودن در کنار هنرمندانی همچون پدرم و عمویم استاد رضا فتاحی که همیشه بعنوان مشوق و راهنما برای من بوده اند، تمام فعالیتم را بصورت تمام وقت روی رشته نگارگری متمرکز کرده ام و در این رشته دارای مدرک درجه دو هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان میباشم.
نمایشگاهها و فعالیتها :
✔ شرکت دردوره های متوالی دوساالنه ملی نگارگری ایرانی ، جشنواره بین المللی فجر و جلوه های رضوی
✔ نمایشگاه آثارنخبگان وهنرمندان اصفهان ) موزه هنرهاي معاصر اصفهان-خانه هنرمندان اصفهان و تهران(
✔ نمایشگاه آثار برگزیده نگارگری و صنایع دستي ) اصفهان – تهران – رامسر(
✔ نمایشگاه قران مجید )اصفهان – گیالن – تهران (
✔ نمایشگاه و کارگاه نگارگری – الجزایر ) الجزیره (
✔ نمایشگاه و کارگاه آموزشی نگارگری – تانزانیا ) دارالسالم و دانشگاه هنر زنگبار(
✔ شرکت در جشنواره بزرگداشت موالنا در بخش نگارگری – ترکیه ) قونیه (
✔ نمایشگاه و کارگاه نگارگری – فیلیپین ) مانیل (
✔ ساخت گل و بته بصورت پالکهای مینا برای اماکن متبرکه
✔ سابقه تدریس نگارگری
✔ شرکت در نمایشگاه آثار گل و مرغ هنرمندان منتخب ایران با عنوان )شوق گل( در نگارخانه الجورد تهران
جوایز :
✔ رتبه برتر، دیپلم افتخارو تندیس هشتمین دوساالنه ملی نگارگري در بخش نگارگری– موزه هنرهای معاصر تهران ۹۰
✔ مورد تقدیر هیئت داوران هشتمین دوساالنه ملی نگارگري در بخش گل و مرغ -۹۰
✔ مورد تقدیر هیئت داوران چهارمین جشنواره بین المللی فجر در بخش گل و مرغ – ۹۰
✔ برگزیده در نمایشگاه جلوه های رضوی در هنر های سنتی اصفهان
✔ برگزیده در نمایشگاه قران مجید اصفهان ۸۷ و گیالن ۹۰
✔ رتبه برتر و کسب دیپلم افتخار بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن در بخش گل و مرغ – مصلی تهران – رمضان ۹۱
✔ مورد تقدیر هیئت داوران پنجمین جشنواره بین المللی فجر در بخش نگارگری – ۹۱
✔ رتبه سوم و کسب دیپلم افتخار ششمین جشنواره بین المللی فجر در بخش گل و مرغ – ۱۳۹۲
✔ رتبه اول مشترک و دیپلم افتخار نهمین دوساالنه ملی نگارگري در بخش گل و مرغ –۱۳۹۳
✔ رتبه اول و کسب دیپلم افتخار بخش نگارگری جشنواره موالنا – ترکیه ۲۰۱۶
✔ کسب نشان بین المللی مرغوبیت شورای جهانی صنایع دستی )wcc( در رشته مینا – ۲۰۱۶
✔ مورد تقدیر دانشگاه CE مانیل – فیلیپین
✔ رتبه برتر و دریافت لوح سرو سیمین از پنجمین جشنواره صنایع دستی فجر در رشته میناکاری ۱۳۹۹

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست